Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van i.k.c. De Marskramer!

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten, die uit de onderscheiden groepen worden gekozen. Zij overlegt met de directie en richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken. Elke maand is er een vergadering.
Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt (een deel van) de vergaderingen bijwonen om een indruk te krijgen van hoe wij vergaderen. Om u in te lichten, plaatsen we de beknopte agendapunten van de eerst volgende MR vergadering op deze pagina. Ook kunt u hier  achteraf een korte samenvatting lezen. Deze staan ook in de digitale Marskraam die maandelijks uitkomt.

Het mailadres van de MR is: mr@demarskramer.nl

De samenstelling van het schooljaar 2016-2017 is als volgt:
* Liesbeth Reijnen (ouder) - voorzitter                        * Roland Akkerman (ouder)
* Jenny Dik (leerkracht) - secretaris                             * Astrid Hommes (leerkracht)
* Miriam Dijk (leerkracht) - penningmeester             * Berry van der Ploeg (ouder)
* Femke Spandaw (leerkracht) - penningmeester     * Harjan Kalsbeek (ouder)

Ga naar de samenvatting van de onderstaande data:
* ​​​November 2015
* Januari 2016
* Februari 2016
* September 2016
* Oktober 2016
* Januari 2017 ​​​​​​
* Mei 2017
* Juni 2017
Ga naar het jaarverslag 2015-2016

Nieuws van de MR
The leader in me: besproken zijn de status van voorbereidingen van de   Leiderschapsdag en Ouder Bedank Middag
Formatie: blijft gehandhaafd zoals eerder aangegeven
Schoolgids 17/18; deze zal in volgende MR overleg voor instemming worden voorgelegd en besproken
MR Verkiezingen: het proces rond de verkiezingen is besproken en geevalueerd.
Schooljaarplan: is besproken en akkoord bevonden met de voorwaarde dat het Cultuur deel nog opgenomen zal worden.
Prikactie 27 juni: besproken of er reacties zijn binnengekomen en of er nog maatregelen genomen moeten worden.

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van maandag 12 juni 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me. De Leiderschapsdag

        - Formatie

        - Schooljaarplan

        - Schoolgids 17/18
*  Verkiezingen

*  Schooljaarplan 
*  Schoolgids 2017-2018

* Financiële begroting Activiteitenplan MR 2017-2018 (Femke/Miriam)

De volgende vergadering is op woensdag 5 of 12 juli 2017. Deze start waarschijnlijk om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 18:30 uur.

 
Nieuws van de MR
Er is in de vergadering van mei gesproken over: The leader in me, de formatie en de schoolgids 17/18.
Met betrekking tot de verkiezingen gaat alles volgens planning.

 

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 9 mei 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatie

        - Schooljaarplan

        - Schoolgids 17/18
*  Verkiezingen; draaiboek

*  Schooljaarplan 
*  Schoolgids 2017-2018

De volgende vergadering is op maandag 12 juni 2017

 

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 6 april 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatie nieuwe schooljaar

        - Leiderschapsdag – 14 juni

        - IKC

        - Ouderavond groep 4
*  Verkiezingen

*  Formatie. Instemming 
*  Financieel jaarplan. Instemming

De volgende vergadering is op dinsdag 9 mei 2017

 
Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 9 maart 2017

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Jaarbegroting
*  Overzicht wijzigingen WMR per 1-1-2017

*  Jaarbegroting
*  Commissie voor verkiezingen. Lijst van aftreden

De volgende vergadering is op donderdag 6 april 2017  

Nieuws van de MR  

Ook in de MR geleding was de griep toegeslagen en waren we met een kleine groep. Daarom zijn een aantal zaken doorgeschoven zoals de Jaarbegroting en het kiezen van de leden die de aankomende MR verkiezing zullen organiseren. Wel hebben we het Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 kunnen goedkeuren en heeft de directie een aantal dingen kunnen mededelen en toelichten.

Lidi heeft kort verteld over de pilot die onze school gaat doen met I-Turn-IT. Dit is een nieuw bedrijf dat computerlessen op scholen verzorgd. In de provincie Groningen draait dit al met veel succes en nu zijn de Marskramer en de Valkenhorst de eerste scholen in Drenthe die mee gaan doen. Kinderen leren  bijvoorbeeld hoe ze veilig kunnen internetten, hoe ze makkelijk informatie kunnen vinden maar ook wat de functies zijn van alle knoppen op het toetsenbord. Wij zijn zeer enthousiast en zien hier een mooie kans voor onze school in. 

Ook is er gesproken over de geslaagde informatieavond: “Engels in de onderbouw”. Ook hier start de school met een pilot. Collega Marije geeft deze lessen.

Tot slot is er gepraat over de actie die de directie gestart is aan het begin van dit schooljaar. Samen met de  4 andere scholen in de Marsdijk wil zij de naschoolse activiteiten stevig neer zetten. Het doel is zo leerlingen kennis te laten maken met leerlingen van de andere scholen. Het blijkt namelijk dat 13-14 jarigen binnen de wijk nogal eens problemen met elkaar hebben. Er is dan strijd is tussen oud-leerlingen van de verschillende scholen en ook wordt er dan regelmatig vandalisme gepleegd. Dit willen ze zo, samen met de wijkagent, proberen te voorkomen door de kinderen eerder met elkaar in contact te brengen. De gemeente heeft aangegeven erg blij te zijn met deze aanpak op wijkniveau. Om een aantrekkelijk aanbod te krijgen zijn de groepen 6 en 7 al gevraagd wat ze graag zouden willen. In de komende periode worden ook de andere groepen naar hun wensen gevraagd.

Namens de MR,  Miriam Dijk-Danker.

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 31 januari 2017 
* Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         - Jaarbegroting
         -  Bieb
         -  I-Turn- IT
         -  Vakantierooster
         -  Ouderavond Engels
         -  Ouderavond Bart van Campen
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016

* Overzicht wijzigingen WMR per 1-1-2017

* Jaarbegroting

* Commissie kiezen voor verkiezingen

De volgende vergadering is op donderdag 9 maart 2017.

Woensdag 7 december is er geen reguliere vergadering van de MR. 

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 9 november 2016  
* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Inspectierapport
*  Jenny is naar VOO voorlichting actuele wijzigingen in de WMS geweest op 1 november. 

*  Presentatie Bart van Campen op woensdag 7 december
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 
De volgende vergadering is op woensdag 7 december 2016.  

Nieuws van de MR

Op 11 oktober heeft de Medezeggenschapsraad weer vergaderd. 

De volgende punten zijn besproken:
* Leiderschapsdag: De afgelopen leiderschapsdag hebben meer dan 50 bezoekers onze school bezocht. Deze dag is goed verlopen. De bezoekers en leerlingen waren enthousiast. De kinderen gingen dieper op de stof van The Leader In Me in, dan de vorige leiderschapsdag.   
* Schooljaarplan 2016-2017: We hebben het schooljaarplan doorgenomen en hebben ermee ingestemd, mits er een aantal punten worden verduidelijkt. 
* Financieel jaarverslag: De penningmeesters van de MR, Miriam en Femke, ronden het jaarverslag af en nemen dit de volgende vergadering mee.  
* Continurooster: We hebben besproken hoe de zaken rondom het buiten spelen bij de middagpauze verloopt. De leerkrachten blijven met de overblijfkrachten is gesprek, zodat er voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk is wat er van wie verwacht wordt. Aangezien dit nieuw is, heeft het tijd nodig. 
De volgende MR vergadering is op woensdag 9 november. 

Namens de MR, Femke Spandaw

Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 11 oktober 2016  
*  Mededelingen directie 
     - The Leader in Me. Leiderschapsdag van 6/10
     - Schooljaarplan 2016-2017 
     - Inspectierapport
*  Schooljaarplan 2016-2017 (Instemming) Evaluatie + beleidsvoornemens
*  Presentatie Bart van Campen. Info
*  Financieel Jaarverslag MR 2015-2016 
De volgende vergadering is op woensdag 9 november 2016  

Nieuws van de MR

Op 8 september was de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar. Berry van de Ploeg en Harjan Kalsbeek hebben opnieuw zitting  genomen in de MR. 

De volgende punten zijn besproken:
* Leiderschapsdag: Deze vindt plaats op 6 oktober. De voorbereiding is in volle gang. 
* Informatie avond: Dit jaar hebben we gekozen voor een andere organisatie. Er komt een centrale presentatie. Daarna kunnen de ouders naar de klassen voor informele vragen en beknopte informatie. Volgend jaar willen we hier ook leerlingen bij betrekken. 
* SWAMP: Zaterdag 10 september staan we met een Marskraam stand op het SWAMP. 
* Engels:  Marije Eijgelaar is in de zomervakantie twee weken naar Engeland geweest en heeft daar een cursus gevolgd. VVTO wordt in het beleidsplan opgenomen. In januari start er een pilot bij de kleuters. 
* Jaarverslag: Dit verslag is goedgekeurd. 
* Continurooster: Het is even wennen. De geluiden van leerkrachten en leerlingen zijn positief. 

De volgende MR vergadering is op 11 oktober. 

Namens de MR, Astrid Hommes


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 8 september 2016  
* Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         - Schooljaarplan 2016-2017 
         - Continurooster/Jaarstart 
         - Engels
*  Schooljaarplan 2016-2017 (Evaluatie + beleidsvoornemens)
*  MR jaarverslag 2016-2017 bekijken 
De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 


Jaarverslag MR 2015 – 2016

Terwijl we in het schooljaar 2014 – 2015 het MR-ledenaantal teruggebracht hadden van een
14-koppige MR naar een MR met 12 leden, is de MR dit schooljaar zoals afgesproken gefaseerd afgebouwd tot uiteindelijk 8 leden.


De oudergeleding bestond uit: Liesbeth Reijnen (voorzitter), Roland Akkerman, Roelof Staal en het nieuwe ouderlid Anita Bolding.

De teamgeleding bestond uit: Femke Spandaw (penningmeester), Miriam Dijk, Astrid Hommes en Jenny Dik (secretaris).

 

In oktober 2015 is Anita Bolding naar de MR-startcursus geweest, die gegeven werd door de V.O.O..

 

Omdat de leden besloten hadden dat bij gewenste acties gekeken zou worden wie zich hiermee bezig zou houden, hebben drie werkgroepen een slapend bestaan geleid.

Het betreft de werkgroepen:

            -           Huisvesting en Financiën

            -           Onderwijs en Ontwikkeling

            -           Personeel en Organisatie

 

De werkgroep “Public Relations” is bemand door Femke Spandaw en Anita Bolding.

 

Ook dit jaar hebben de voorzitter en de secretaris voorafgaand aan elke MR-vergadering overleg met de directie gehad.

 

De MR heeft haar instemming/goedkeuring verleend aan:

            -           Schooljaarplan 2015-2016

            -           Formatieplan 2016-2017

            -           Financiële begroting Activiteitenplan MR 2016-2017

            -           Jaarverslag 2014-2015

            -           Urenberekening 2016-2017

            -           Wijziging van de schooltijden (continurooster) met ingang van 2016-2017

            -           Wijziging van de pauzetijden met ingang van schooljaar 2016-2017

            -           Jaarbegroting 2016

            -           Vrijwillige ouderbijdrage (€ 20, = per gezin) voor de begeleiding van de pauze

            -           Vergoeding van € 7,50 per dag aan de overblijfouders

            -           Verandering in het Functiebouwwerk t.a.v. de functie van adjunct-directeur

 

De verkiezingscommissie bestond uit Anita Bolding en Miriam Dijk.

In de personeelsgeleding waren geen termijnen verstreken, dus bestaat deze weer uit Miriam Dijk, Femke Spandaw, Astrid Hommes en Jenny Dik.

In de ouderbegeleiding was Roelof Staal aftredend en Anita Bolding gaf haar plek ook op. De MR had haar niet gebracht wat ze ervan verwacht had. Liesbeth Reijnen en Roland Akkerman waren herkiesbaar.

 

Twee oud MR-leden, Harjan Kalsbeek en Berry van der Ploeg gaven zich als enigen op als kandidaat. Hierdoor behoefden er geen verkiezingen te worden uitgeschreven en bestaat de oudergeleding in het schooljaar 2016-2017 uit Liesbeth Reijnen, Ronald Akkerman, Harjan Kalsbeek en Berry van der Ploeg.

 

In augustus heeft de ASKA behalve het speellokaal nog 2 lokalen in gebruik genomen.

In maart is begonnen met een lokaal te transformeren naar “de Bieb in School”.

 

De MR heeft uitgebreid gesproken over verschillende opties ten aanzien van het continurooster. Na een enquête onder personeel en ouders is hiermee ingestemd.

 

In april kreeg de school een regulier inspectiebezoek. Een aantal MR-leden is bij de inspectie aanwezig geweest. Het bezoek resulteerde in een “voldoende-beoordeling”.

 

De MR-site heeft een vernieuwing ondergaan. Dit heeft geleid tot een overzichtelijker en eigentijdser geheel.

 

De ontwikkelingen en verdere implementatie van The Leader in Me in alle groepen werden in elke vergadering besproken. Ook bij de eerste Leiderschapsdag en Ouderbedankdag waren MR-leden aanwezig.

 

Ook dit jaar was de klus weer fors voor de directie om de formatie enigszins op peil te houden. De MR dacht mee in deze, wat uiteindelijk resulteerde in een goedgekeurd Formatieplan en de start van 16 groepen, waaronder ook combinatiegroepen, in het schooljaar 2016-2017.

 

We zullen het dalend leerlingenaantal en alle gevolgen daarvan voor school goed blijven volgen en hierin positief mee blijven denken.

De MR zal zich ook komend jaar blijven ontwikkelen, zodat we de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel zo goed mogelijk kunnen behartigen.

 

September 2016,

Jenny Dik-Strijk, secretaris


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 21 juni 2016  

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatie

        - Eten als lesgebonden tijd

        - Urenberekening

*  Schoolgids – instemming

*  Financiële begroting Activiteitenplan MR 2016-2017 (Femke/Miriam)

* Oudercommunicatie

           - MR-site. Vernieuwing

De volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar.  


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 18 mei 2016  

* Mededelingen directie

        - The Leader in Me

        - Formatienieuws/ formatieplan

        - Overblijf/ continurooster

        - Bergje op

        - Schooljaarplan

        - Speeltoestel voorplein

        - Schoolkampen

* Brief van Anita

*  Afronding verkiezingen

       - Draaiboek

*  Aangepast Reglement

* Oudercommunicatie

       - MR-site. Vernieuwing

* Vergoeding overblijf continurooster

* Formatieplan

De volgende vergadering is op dinsdag 21 juni 2016


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van donderdag 14 april 2016

  * Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         -
Inspectiedag – dinsdag 5 april
         -  
Formatienieuws. Formatieplan?
         -  
Evaluatieavond combi 4/5
         -  Overblijf
         -  
Bergje op
         -  
Scholing gedrag
          
- Schooljaarplan
*  
Avond4daagse
* Verkiezingen.  
* Oudercommunicatie 
        
 - MR-site. Vernieuwing
* Reglement bekijken (up-to-date)
De volgende vergadering is op woensdag 18 mei 2016


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 15 maart 2016  

* Mededelingen directie

            - The Leader in Me/ Leiderschapsdag

            - Schooltijden/ Overblijf

            - Formatienieuws

            - Protocol samenvoegen groepen + evaluatie

            - Inspectie (5 april)

            - 3+ groep

* Liesbeth contact met V.O.O.

* Veiligheidsbeleid

* Verkiezingen.

* Oudercommunicatie

* Protocol samenvoegen groepen + evaluatie

De volgende vergadering is op donderdag 14 april 2016 


Tijdens de MR vergadering van 9 februari 2016 zijn o.a. de volgende punten besproken/aan bod gekomen:

-        Er is een nieuw sporttenue gekozen voor de sportteams van de school naar het ontwerp van een leerling. De tenues worden nu gedrukt en verwacht wordt dat ze z.s.m. bij de verschillende wedstrijden en toernooien kunnen worden gebruikt.

-        De MR stemt in met de jaarbegroting

-        De school is druk bezig met het veiligheidsbeleidsplan. De uitkomsten van de enquête die onlangs is afgenomen onder personeel, kinderen en (een deel van de) ouders dragen bij aan het veiligheidsplan van onze school. De richtlijnen sociale media van stichting plateau zijn in dit kader ook kort besproken.

-        Er komen binnenkort weer verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. Mocht je interesse hebben, hou dan de digitale Marskraam en mijnschoolinfo in de gaten. Mocht je al vragen hebben dan kun je die natuurlijk altijd even stellen aan één van de huidige MR leden.


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van dinsdag 9 februari 2016 
* Mededelingen directie 
         - The Leader in Me 
         - Schooltijden 
         - Jaarbegroting 
         - Studiedag 13/1 
        - Veiligheidsbeleidsplan
* Jaarbegroting  
* Veiligheidsbeleid
* Verkiezingen. Commissie kiezen. Lijst van aftreden
* Oudercommunicatie
De volgende vergadering is op dinsdag 15 maart 2016


Nieuws van de MR

In de vergadering van januari hebben we uitvoerig gesproken over de uitslag van de enquête onder ouders,  over de schooltijden van komend schooljaar.
Ook hebben we het gehad over de stand van zaken met betrekking tot The Leader In Me. De komende studiedag staat TLIM op het programma.
We krijgen binnenkort een officiële bibliotheek op onze school. Hier zijn we over ingelicht. 


Dit is de beknopte agenda van de MR vergadering van woensdag 13 januari 2016

* Mededelingen directie  
            -
 The leader in Me
            
- Schooltijden
            
- Jaarbegroting
* Post in/uit en mededelingen
* Jaarrooster
* Schooltijden
* Jaarbegroting
* Oudercommunicatie
De volgende vergadering is op dinsdag 9 februari 2016


Tijdens het MR overleg van 24 november j.l. zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
-Schooljaarplan besproken en vastgesteld,
- Jaarrooster besproken en vastgesteld,
- Mogelijke wijziging van de schooltijden besproken en daarbij de infoavond en de enquête voor de ouders.

 

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!